Předvánoční sleva 20% na vše: VANOCE20

Zadejte Váš kód v košíku!

Zbývá

Dnů
Hodin

Reklamační řád

I. Záruční doba, odpovědnost za vady a reklamační řád.

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku). Dodavatel poskytuje na všechny výrobky zákonnou záruční lhůtu v trvání 6 měsíců.

b) U materiálů, jejichž kvality jsou výrobci garantovány prodlouženou záruční lhůtou, garantuje dodavatel tyto kvality prodlouženou záruční dobou maximálně do délky záruky stanovené výrobcem. Na takto prodlouženou záruku je klient vždy písemně upozorněn.

c) Je-li výrobek kombinován z více komponentů, z nichž pouze část podléhá prodloužené záruční době, vztahuje se tato prodloužená záruční doba pouze na komponenty výslovně určené dodavatelem.

d) Reklamace na použitý materiál lze uplatnit pouze v záruční době.

e) Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží opravňující k reklamaci.

f) Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.

g) Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.

h) Dodavatel též neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií – tzn. barvy na monitoru nemusejí odpovídat barvám v tisku.

i) V případě uznání oprávněné reklamace klienta, se dodavatel zavazuje neprodleně a na vlastní náklady vyrobit reklamované zboží dle schválené korektury v uvedeném množství.

j) Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.

k) Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel klientovi slevu na výrobek s neodstranitelnou vadou.

l) Nelze-li vadu výrobku zhojit opravou, ani slevou kupní ceny, vrátí dodavatel klientovi celou kupní cenu výrobku a ponechá si vadný výrobek, nebo bude vytvořen nový výrobek, dle přání kupujícího.

 

II. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

a) Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele, a to písemnou formou.

b) Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.

c) Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku po její předání klientovi.

d) Požaduje-li klient zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, ale bylo již započato s grafickými pracemi na zakázce, eventuálně jiné započaté práce s plněním zakázky související, je povinen uhradit provedené práce.

e) Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zhotoveného nebo upraveného podle přání kupujícího.

f) Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

g) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

h) V případě oprávněného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

i) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

j) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

k) Převezme-li klient výrobek či službu a prokazatelně je využil, použil či využívá nebo používá a případné vady na službách či výrobcích jichž si byl vědom od počátku, nereklamoval bezprostředně po zjištění vady či zboží nevrátil dodavateli, v takovém případě si dodavatel vyhrazuje právo vyhodnotit následnou reklamaci jako nedůvodnou a klientovi tak nevzniká právo na náhradu škody dle § 14

Filtry

Check box filter

Akční sleva 10%

Využijte naši akční slevu 10 % na prvních 100 objednávek na našem e-shopu a pořiďte si svůj výjimečný obraz! 

kód - START10